Szkolenie on-line dla rodziców małych dzieci
Bezpieczny maluch

Jak szybko i skutecznie pozbyć się rodzicielskiego niepokoju o rozwój swojego malucha?

Każdy rodzic czuje się szczęśliwy, kiedy wie, że jego dziecku nic nie zagraża, jednocześnie każdy rodzic chce mieć pewność, że jego dziecko dobrze się rozwija.

Bezpieczny Maluch to szkolenie, z którego dowiesz się:

Jak mon­i­torować i dokład­nie określić poziom roz­wo­ju Two­jego dziec­ka od urodzenia do trze­ciego roku życia, aby niczego nie pom­inąć. Do szkole­nia dołączam unika­towy bonus w postaci dostępu do grupy wspar­cia, w której oso­biś­cie będę czuwać nad rzetel­ną infor­ma­cją na tem­at każdego Two­jego pyta­nia, każdej wąt­pli­woś­ci.

 • Czy zdarza Ci się porówny­wać umiejęt­noś­ci swo­jego malucha z dzieck­iem kuzyn­ki, sąsi­adów, czy nawet z przy­pad­kowo spotkanym na placu zabaw?
 • Czy frus­tru­je Cię obawa, że przeoczysz coś w roz­wo­ju swo­jego szkra­ba?
 • Czy męczy Cię niepewność, jak właś­ci­wie odczy­tać normy roz­wo­jowe, o których czy­tasz w porad­nikach?
 • Czy stwierdze­nie, że każde dziecko rozwi­ja się we włas­nym tem­pie nie robi Ci przy­pad­kiem zamiesza­nia?

Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi TAK,
to szkolenie BEZPICZNY MALUCH jest właśnie dla Ciebie!

20 lat doświadczenia

Nazy­wam się Izabela Spy­chał i od pon­ad 20 lat zaj­mu­ję się właśnie oceną roz­wo­ju dzieci i jego sty­mu­lacją. Wiem doskonale, jak trud­no rodz­i­com odnaleźć się w natłoku infor­ma­cji. Wiem również, że te infor­ma­c­je bywa­ją cza­sem niespójne. 

Po wielu lat­ach prak­ty­ki i doświad­czeń potrafię tę wiedzę poukładać w uporząd­kowaną całość i daję ją rodz­i­com każdego dnia. W ośrod­ku diag­nos­ty­czno-ter­apeu­ty­cznym, stwor­zonym przeze mnie, cały mój zespół pracu­je na to, aby poma­gać dzieciom rozwi­jać swój potenc­jał, przy­wracać je na praw­idłową ścieżkę roz­wo­ju, kiedy mają kłopot.

Kochany Rodzicu!

Nie musisz być ekspertem od roz­wo­ju i wychowa­nia dzieci tylko dlat­ego, że jesteś rodz­icem! Nikt od Ciebie tego nie wyma­ga. Brz­mi przy­jem­nie? Możesz nato­mi­ast spoko­jnie sko­rzys­tać z mojej wiedzy eksper­ck­iej, żeby poczuć się w roli rodz­i­ca jeszcze wygod­niej i pewniej. Chcesz?

Jeśli zde­cy­du­jesz się dołączyć do mojego kur­su dowiesz się:

 • Jak korzys­tać dziś z wiedzy naszych babć i mam, wiedzy pokole­niowej, która częs­to kłó­ci się z tym, co czy­tamy we współczes­nych porad­nikach?
 • Czym jest rozwój malucha, a czym na pewno nie jest, jakie reguły nim rządzą i co jest dla roz­wo­ju niebez­pieczne?
 • Jak szy­bko i pewnie sprawdz­ić, czy dziecko umie to, co powin­no w danym wieku?
 • Jak pogodz­ić normy roz­wo­jowe z indy­wid­u­al­nym tem­pem roz­wo­ju?
 • Czego nie bagatelizować i nie czekać, aż dziecko samo wyrośnie?
 • Jakie pyta­nia staw­iać spec­jal­is­tom i lekar­zom, a także kiedy zachować czu­jność wobec ich opinii?
 • Jak zamienić swój niepokój o dziecko w kon­struk­ty­wne dzi­ałanie, dające pozy­ty­wne rozwiązanie?
 • Czego oczeki­wać od siebie, czyli na co mamy wpływ, a na co już nie?

Czy to normalne, że moje dziecko nie potrafi jeszcze…
(na przykład mówić, mając trzy lata)?

Najwięk­szym niepoko­jem rodz­iców, których spo­tykam jest niepewność o to, czy jeśli jakaś umiejęt­ność nie pojaw­ia się w odpowied­nim cza­sie, to jest ok? Czy dziecko ma pra­wo na indy­wid­u­al­izm, na swo­je tem­po roz­wo­ju? Najczęś­ciej pada­ją pyta­nia:

 • Czy mam czekać? Jak dłu­go?
 • Czy wyrośnie z tego?
 • Czekać, czy nie czekać?
 • Martwić się, czy nie ma czym?
Wielu rodz­iców zgłasza­ją­cych się do mnie po pomoc bory­ka się właśnie z taki­mi wąt­pli­woś­ci­a­mi. Są zatroskani i zagu­bi­eni w iloś­ci infor­ma­cji na tem­at roz­wo­ju dzieci. Najwięcej zamiesza­nia wprowadza w nich ter­min „INDYWIDUALNE TEMPO ROZWOJU”, bo do koń­ca nie wiedzą, jak je inter­pre­tować oraz gdzie są jego granice. Jed­ni mówią im: „poczekaj, nie prze­sadzaj, każde dziecko ma pra­wo rozwi­jać się w swoim tem­pie” albo „Ty też późno zaczęłaś chodzić/mówić jak byłaś mała i wyrosłaś na ludzi”, tym­cza­sem inni: „Coś się złego dzieje z Twoim dzieck­iem. Dlaczego nic nie robisz?”

Można się zgubić, prawda? Można się źle poczuć, zmartwić,
doznać poczucia winy czy spanikować.

Na te wszys­tkie wąt­pli­woś­ci odpowiadam w szkole­niu BEZPIECZNY MALUCH, który jest też po to, abyś Ty poczuła/poczuł się wygod­niej i bez­pieczniej w „butach” rodz­i­ca. Czy nie lep­iej zamienić zmartwienia na dzi­ałanie? Czy nie lep­iej mieć pewność i spać spoko­jnie, niż przeży­wać niepewność, która bez dzi­ała­nia nie wnosi niczego, prócz niewygod­nych przeżyć?

Zapraszam i zachę­cam do dzi­ała­nia! Poniżej zna­jdziesz 3 paki­ety szkole­nia on-line BEZPIECZNY MALUCH  wraz ze spec­jal­nym bonusem, w postaci dostępu do unikalnej grupy wspar­cia, w której oso­biś­cie będę czuwać nad rzetel­ną infor­ma­cją na tem­at Two­jego dziec­ka, jeśli będziesz mieć jakąkol­wiek wąt­pli­wość w oce­nie jego roz­wo­ju. Tam dosta­niesz też infor­ma­cję, co zro­bić, kiedy okaże się, że trze­ba dzi­ałać, by Twój maluch był bez­pieczny.

Pakiet 1

Wybier­a­jąc ten paki­et otrzy­masz:

 • nie­lim­i­towany cza­sowo dostęp do szkole­nia, który zaw­iera 4 mod­uły wartoś­ciowej, eksper­ck­iej, prak­ty­cznej wiedzy
 • wspar­cie moje oraz innych rodz­iców w zamkniętej grupie na FB (tylko dla uczest­ników szkole­nia), gdzie będziesz mogła/mógł zadać konkretne pyta­nia doty­czące roz­wo­ju Two­jego dziec­ka

Pakiet 2

Wybier­a­jąc ten paki­et otrzy­masz:

 • nie­lim­i­towany cza­sowo dostęp do szkole­nia, który zaw­iera 4 mod­uły wartoś­ciowej, eksper­ck­iej, prak­ty­cznej wiedzy
 • wspar­cie moje oraz innych rodz­iców w zamkniętej grupie na FB (tylko dla uczest­ników szkole­nia), gdzie będziesz mogła/mógł zadać konkretne pyta­nia doty­czące roz­wo­ju Two­jego dziec­ka
 • jed­na kon­sul­tac­ja na żywo lub on-line o wartoś­ci 200 zł

Pakiet 3

Wybier­a­jąc ten paki­et otrzy­masz:

 • nie­lim­i­towany cza­sowo dostęp do szkole­nia, który zaw­iera 4 mod­uły wartoś­ciowej, eksper­ck­iej, prak­ty­cznej wiedzy
 • wspar­cie moje oraz innych rodz­iców w zamkniętej grupie na FB (tylko dla uczest­ników szkole­nia), gdzie będziesz mogła/mógł zadać konkretne pyta­nia doty­czące roz­wo­ju Two­jego dziec­ka
 • trzy kon­sul­tac­je na żywo lub on-line o wartoś­ci 600 zł
 • e-book zaw­ier­a­ją­cy 100 zabaw sty­mu­lu­ją­cych rozwój mowy małych dzieci „Mamo! Tato! Naucz mnie mówić” o wartoś­ci 25 zł