Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Niniejsza poli­ty­ka pry­wat­noś­ci Sklepu Inter­ne­towego Oli­wka ma charak­ter infor­ma­cyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obow­iązków dla Usłu­go­b­ior­ców lub Klien­tów Sklepu Inter­ne­towego. Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci zaw­iera przede wszys­tkim zasady doty­czące przetwarza­nia danych osobowych przez Admin­is­tra­to­ra w Sklepie Inter­ne­towym Oli­wka, w tym pod­stawy, cele i zakres przetwarza­nia danych osobowych oraz prawa osób, których dane doty­czą, a także infor­ma­c­je w zakre­sie stosowa­nia w Sklepie Inter­ne­towym Oli­wka plików cook­ies oraz narzędzi anal­i­ty­cznych.
Admin­is­tra­torem danych jest Inte­grac­ja Plus Izabela Spy­chał siedz­ibą w Lazurowa 16/117 60–655 Poz­nań NIP: 9720244597 Ochrona danych odby­wa się zgod­nie z wymoga­mi powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa, a ich prze­chowywanie ma miejsce na zabez­piec­zonych ser­w­er­ach.
Ter­min „RODO” oznacza Roz­porządze­nie Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.
Przetwarzanie Państ­wa danych osobowych odby­wa się na pod­staw­ie art. 6 RODO i w celach mar­ketingowych Admin­is­tra­tor Danych Osobowych powołu­je się na prawnie uza­sad­niony interes, którym jest anal­iza odwiedzin sklepu inter­ne­towego, obsługę zamówienia, obsługę newsletter’a.
Państ­wa dane osobowe będą prze­chowywane przez okres 5 lat do cza­su wyko­rzys­ta­nia możli­woś­ci mar­ketingowych i anal­izy danych potrzeb­nych do prowadzenia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej lub do odwoła­nia zgod­ny na przetwarzanie danych osobowych.
Szanu­je­my pra­wo do pry­wat­noś­ci i dbamy o bez­pieczeńst­wo danych. W tym celu uży­wany jest m.in. bez­pieczny pro­tokół szyfrowa­nia komu­nikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w for­mu­la­rzu kon­tak­towym są trak­towane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§2. Admin­is­tra­tor Danych

Usłu­go­daw­ca jest admin­is­tra­torem danych swoich klien­tów. Oznacza to, że jeśli posi­ada­ją Państ­wo Kon­to na naszej stron­ie, to przetwarza­my Państ­wa dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer tele­fonu, adres IP.
Usłu­go­daw­ca jest także admin­is­tra­torem osób zapisanych na newslet­ter.
Dane osobowe przetwarzane są:
zgod­nie z przepisa­mi doty­czą­cy­mi ochrony danych osobowych,
zgod­nie z wdrożoną Poli­tyką Pry­wat­noś­ci,
w celu real­iza­cji złożonego przez Państ­wa zamówienia. Nie będą one rozpowszech­ni­ane i przetwarzane w żaden sposób niezwiązany z umową zaw­ier­aną za pośred­nictwem Sklepu Oli­wka,
w zakre­sie i celu zgod­nym ze zgodą wyrażoną przez Państ­wo jeśli Państ­wo zapisali się na newslet­ter.
Każ­da oso­ba, której dane doty­czą (jeżeli jesteśmy ich admin­is­tra­torem) ma pra­wo dostępu do danych, spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia, pra­wo sprze­ci­wu, pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego.
Zas­trzegamy sobie pra­wo do przetwarza­nia Twoich danych po rozwiąza­niu Umowy lub cofnię­ciu zgody tylko w zakre­sie na potrze­by dochodzenia ewen­tu­al­nych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy kra­jowe albo uni­jne bądź prawa między­nar­o­dowego oblig­u­ją nas do retencji danych.
Usłu­go­daw­ca ma pra­wo udostęp­ni­ać dane osobowe Użytkown­i­ka oraz innych jego danych pod­miotom upoważnionym na pod­staw­ie właś­ci­wych przepisów prawa (np. organom ści­ga­nia).
Usunię­cie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnię­cia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczal­nego sprze­ci­wu na przetwarzanie danych osobowych.
Usłu­go­daw­ca nie udostęp­ni­a­nia danych osobowych innym pod­miotom aniżeli upoważnionym na pod­staw­ie właś­ci­wych przepisów prawa.
Wdrożyliśmy pseudon­imiza­cję, szyfrowanie danych oraz mamy wprowad­zoną kon­trolę dostępu dzię­ki czemu min­i­mal­izu­je­my skut­ki ewen­tu­al­nego naruszenia bez­pieczeńst­wa danych.
Dane osobowe przetwarza­ją oso­by wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarza­ją­cy, z który­mi ściśle współpracu­je­my.
Roz­porządze­nie RODO nakła­da na Admin­is­tra­to­ra obow­iązek infor­mowa­nia o zau­tomaty­zowanym pode­j­mowa­niu decyzji, w tym o pro­filowa­niu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Roz­porządzenia RODO, oraz – przy­na­jm­niej w tych przy­pad­kach – istotne infor­ma­c­je o zasadach ich pode­j­mowa­nia, a także o znacze­niu i przewidy­wanych kon­sek­wenc­jach takiego przetwarza­nia dla oso­by, której dane doty­czą. Mając to na uwadze Admin­is­tra­tor poda­je w tym punkcie poli­ty­ki pry­wat­noś­ci infor­ma­c­je doty­czące możli­wego pro­filowa­nia.
Dane są wyko­rzysty­wane do pro­filowa­nia mar­ketingu. W przy­pad­ku pytań doty­czą­cych przetwarza­nia danych osobowych prosimy o kon­takt z Admin­is­tra­torem Danych Osobowych
Decyz­je pode­j­mowane na pod­staw­ie pro­filowa­nia przez Admin­is­tra­to­ra nie doty­czą zawar­cia lub odmowy zawar­cia Umowy Sprzedaży, czy też możli­woś­ci korzys­ta­nia z Usług Elek­tron­icznych w Sklepie Inter­ne­towym. Efek­tem korzys­ta­nia z pro­filowa­nia w Sklepie Inter­ne­towym może być np. przyz­nanie danej oso­bie rabatu, przesłanie jej kodu raba­towego, przy­pom­nie­nie o niedokońc­zonych zaku­pach.
Pro­filowanie w Sklepie Inter­ne­towym pole­ga na automaty­cznej anal­izie lub prog­nozie zachowa­nia danej oso­by na stron­ie Sklepu Inter­ne­towego np. poprzez dodanie konkret­nego pro­duk­tu do koszy­ka.